Start » Statut

Statut

STATUT
UCZNIOWSKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO
„START”

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Start”, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

 

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedziba Klubu mieści się w miejscowości Wieruszów, os. Warszawska 3/23.

 

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

 

§ 4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
 2. Klub może być członkiem powiatowych, okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe na terenie jego działania klubu.
 2. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich oraz innych na terenie swego działania.
 3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie.
 4. Angażowanie wszystkich uczniów oraz sympatyków klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 5. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej.
 6. Prowadzenie działalności w sferze sportu i kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
 7. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
 8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe poprzez:

 1. Organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym.
 2. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 3. Organizowanie uczniom i sympatykom klubu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 4. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych.
 5. Upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych.
 6. Organizowanie i uczestnictwo w zawodach, zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej.
 7. Podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji działalności Statutowej.

 

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,

 

§ 10

 1.  Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice, nauczyciele i sympatycy, którzy złoża pisemną deklarację, zapłacą składkę członkowską i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich rodziców (opiekunów prawnych).

 

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – „Prawo o stowarzyszeniach”.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd, jako członkowie i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

 

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 14

 Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  – umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  – nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
  – działania na szkodę Klubu.
 3. Rozwiązanie się Klubu.
 4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział 4
Władze Klubu

 

§ 16

 1. Władzami Klubu są:
  – Walne Zebranie Członków
  – Zarząd
  – Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz trwa 4 lata.
 3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  – z własnej inicjatywy,
  – na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  – na wniosek 1/3 ogółu członków stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku lub  podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  – uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  – rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  – uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  – wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  – ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  – uchwalanie zmian statutu,
  – rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,
  – podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,
  – rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 złonków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 19

 1.  Zarząd Klubu składa się z 3-7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza mogą również wybrać Skarbnika
 2. Zarząd może wybrać spośród członków klubu kierowników sekcji (odpowiedzialnych za poszczególne sekcje)
 3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.
 4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza.
 5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu bieżącą działalnością Klubu kieruje Prezes. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

 

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 • reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
 • uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 • przyjmowanie i skreślanie członków,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

§ 21

 1.  Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie Klubu.

 

§22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  – przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  – wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  – składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  – występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§ 23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Klubu.

 

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

 

§ 26

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
  – upomnienia,
  – nagany,
  – zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,
  – wykluczenia.
 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
 1. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

 

§ 27

Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

 • składki członkowskie,
 • dotacje budżetowe na zadania zlecone,
 • darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
 • inne wpływy.

 

§ 28

Do oświadczenia woli w imieniu Zarządu wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezesa lub sekretarza.

 

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.